OMSI 2 Add-on 105Na (development preview)
*******************************
    Build date: 19.06.2020
*******************************

Thank you for downloading the early development build of the OMSI 2 Add-on Konstal 105Na. Please note that the support for unofficial mods (including texture changes) may and will be broken with future updates.

Copyright © 2019-2020 Michał Stobienia, Piotr Lenartowicz, Dawid Lorenc, Jakub Dąbrowski, Patryk Bednarczyk, Igor Sułek, Paweł Nowinowski. All rights reserved.

Redistribution of this package is not permitted. Furthermore, publishing any part of its content, modified or unmodified, as well as any form of derivative work, is strictly prohibited. [Updated: 2020/08/03] As an exception, user-generated mods are allowed, as long as:
 1.) a copy of this license with the copyright info is included together with the mod;
 2.) all changes to the original content are clearly stated in a single read-me file provided by the mod's author;
 3.) no original files are provided in the mod package;
 4.) the mods are NOT published on such webpages/discussion boards/etc. that a payment and/or registration is needed. Authors of the modification are obliged to state that re-uploads are prohibited, and to issue takedowns in case this term is breached;
 5.) the mods are ONLY intended to be used in OMSI 2. Porting to other games is prohibited.

This add-on comes with absolutely no warranty or technical support. Any damage caused by usage of this content is the user's sole responsibility.


Dziękujemy za pobranie wczesnej wersji rozwojowej dodatku OMSI 2 Konstal 105Na. Informujemy, że wsparcie dla nieoficjalnych modyfikacji (w tym tekstur) zostanie zerwane wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Copyright © 2019-2020 Michał Stobienia, Piotr Lenartowicz, Dawid Lorenc, Jakub Dąbrowski, Patryk Bednarczyk, Igor Sułek, Paweł Nowinowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja tej paczki nie jest dozwolona. Ponadto, publikacja jakiejkolwiek jej części w zmienionej lub niezmienionej formie, jak również każdej formy dzieł pochodnych, jest zabroniona. [Aktualizacja: 3.08.2020] Jako wyjątek, dozwolone są modyfikacje stworzone przez użytkowników, pod następującymi warunkami:
 1.) kopia niniejszej umowy licencyjnej oraz informacja o prawie autorskim jest udostępniona wraz z modyfikacją;
 2.) wszystkie zmiany względem oryginalnej zawartości są wymienione w pojedynczym pliku "read-me";
 3.) modyfikacja nie zawiera oryginalnych plików w niezmienionej formie;
 4.) modyfikacja NIE jest opublikowana na stronie internetowej/forum dyskusyjnym/etc. które w celu dostępu do zawartości wymaga rejestracji lub uiszczenia zapłaty. Autorzy modyfikacji są zobowiązani do zamieszczenia informacji o zakazie redystrybucji, a także odpowiadają za usunięcie zawartości z w/w stron w razie złamania tego warunku;
 5.) modyfikacje są przeznaczone WYŁĄCZNIE do użycia w grze OMSI 2. Przenoszenie do innych gier jest zabronione.

Działanie dodatku nie jest objęte żadną gwarancją ani wsparciem technicznym. Szkody spowodowane jego użyciem są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

I have read and agree to the following conditions
Przeczytałem/-am i wyrażam zgodę na powyższe warunki

Enter one of the main author's nicknames here (case-insensitive)
Podaj jeden z pseudonimów głównego autora projektu (wielkość liter nie ma znaczenia)